പൊതുപണം ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ദുബൈയില്‍ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റ് അതോറിറ്റി

പൊതുപണം ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട്​ ദുബൈയില്‍ ഫിനാന്ഷ്യല് ഓഡിറ്റ് അതോറിറ്റി രൂപവത്കരിക്കുന്നു. പൊതുപണം ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കലാണ് അതോറിറ്റിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം. യു.എ.ഇ. വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിന് റാഷിദ് അല് മക്തൂം ഇതുസംബന്ധിച്ച്‌ ഉത്തരവിട്ടു. ദുബൈ ഡെപ്യൂട്ടി ഭരണാധികാരി ശൈഖ് മക്തൂം ബിന് മുഹമ്മദ് ബിന് റാഷിദ് അല് മക്തൂം ആയിരിക്കും അതോറിറ്റിയുടെ ചെയര്മാന്‍. അബ്ദുല്ല മുഹമ്മദ് സായിദ് ഗോബാഷ്​ ആയിരിക്കും ഡയറക്ടര് ജനറല്‍.

ഗവണ്മെന്റിന്റെ സാമ്ബത്തിക റിപ്പോര്ട്ടുകള് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെയും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും മേല്നോട്ടവും അതോറിറ്റിയുടെ ചുമതലയാണ്. അതോറിറ്റിക്ക് ചുവടെയുള്ള വകുപ്പുകളിലെ സാമ്ബത്തിക ക്രമക്കേടുകള് അന്വേഷിക്കുന്നതും ഇതിനായി വിവരങ്ങള് ശേഖരിക്കുന്നതും എഫ്.എ.എ.യുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. സാമ്ബത്തിക കാര്യങ്ങളില് ആവശ്യമായ മാര്ഗനിര്ദേശങ്ങള് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നല്കാനും എഫ്.എ.എ. സഹായമാകും.

ചട്ടങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച്‌ ഫീസ്, സാധനങ്ങളുടെ വില, നികുതികള്, ലാഭം എന്നിവ കൃത്യമായാണ് കണക്കാക്കുന്നതെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുക, ബാങ്കുകളുടെ പ്രവര്ത്തനം പരിശോധിക്കുക തുടങ്ങിയവയും എഫ്.എ.എ.യുടെ ബാധ്യതയാണ്. സാമ്ബത്തിക സംവിധാനങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ പഠനവും ഗവേഷണവും നടത്തുകയെന്നതും അതോറിറ്റിയുടെ ചുമതലയാണ്.